DOM-PL Potap Loduchowski S.C
ul.Podleśna 2 , 73-110 Stargard
NIP:854-240-70-15

§1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Podpisanie umowy lub potwierdzenie zamówienia poprzez wpłatę zaliczki przez Klienta, jednoznaczne jest z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień zawartych w dokumencie OWS.
2. OWS (Ogólne Warunki Sprzedaży) zostały podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedawcy www.dom-pl.com  oraz udostępnione w siedzibie Sprzedawcy.

§2 ZAMÓWIENIA I UMOWA
1. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Kupującego w formie pisemnej. Zamówienie powinno zostać podpisane przez Kupującego lub osoby upoważnione do jego reprezentacji oraz przez Sprzedającego.
2. Zamówienie powinno zawierać :
– nazwę Kupującego
– nazwę Sprzedawcy
– ilości i cenę zamawianych produktów
– oznaczenie produktu / usługi
– miejsce dostawy oraz nazwisko osoby upoważnionej do odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku gdy Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu
– termin realizacji zamówienia
3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą podpisania zamówienia przez Sprzedającego.
4. Wyjątek stanowi sprzedaż na odległość – za pośrednictwem internetu, gdy Kupujący nie stawia się osobiście w siedzibie Sprzedawcy, wtedy wpłata zaliczki na poczet zamówienia stanowi potwierdzenie jego złożenia.
5. Kupujący po złożeniu zamówienia nie może od niego odstąpić, chyba że uzyska pisemną zgodę Sprzedawcy na odstąpienie od umowy.
6. Przęsła, bramy i furtki przygotowywane są na indywidualne zamówienie Klienta (wg specyfikacji Klienta). Nie jest to towar prefabrykowany – nie podlega zwrotowi. Art. 38. pkt 3 Prawa Konsumenta.
7. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego po jego przyjęciu przez Sprzedawcę, Kupujący będzie zobowiązany zapłacenie Sprzedawcy kary w wysokości 40% wartości zamówienia.
8. Kupujący nie jest uprawniony do jednostronnego zmniejszania lub zwiększania ilości zamówionego towaru, zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji lub ceny.
9. Termin realizacji zamówienia liczy się od daty wpłaty zaliczki lub w przypadku zakupu przez internet – od momentu zaksięgowania zaliczki na koncie Sprzedającego.
10. Jeżeli po uprzednim otrzymaniu zgody Sprzedającego, Kupujący zmienia treść zamówienia będącego już w trakcie realizacji, nowy termin realizacji naliczany jest od momentu zatwierdzenia zmian do zamówienia przez Sprzedającego.
11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość opóźnienia w realizacji zamówienia wynikającego z opóźnień w przedsiębiorstwach odrębnych oraz spowodowane przyczynami od niego niezależnymi na co Klient wyraża zgodę zawierając umowę ze Sprzedawcą.
12. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest dokument o tytule „Wycena” wraz z podpisem Kupującego, lub w przypadku zakupów na odległość – wpłata zaliczki na konto Sprzedającego.
13. Kupujący ma obowiązek znać parametry i przeznaczenie zamawianego towaru. Sprzedawca dostarcza towar zgodnie z zamówieniem i nie bierze odpowiedzialności za dalsze jego wykorzystanie, tym bardziej za wykorzystanie niezgodne z jego przeznaczeniem.
14. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wyliczenie ilości elementów potrzebnych do zbudowania ogrodzenia – jest to rolą Projektanta lub Klienta. Wyliczenia robione przez Sprzedającego są jedynie sugestią.

§3 PŁATNOŚCI
1. Cena produktów ustalana jest na podstawie cennika Sprzedawcy obowiązującego w dniu sprzedaży. Sprzedawca może udzielić Kupującemu upustu, rabatu, promocji.
2. Cena produktów nie obejmuje załadunku, dostarczenia oraz rozładunku towaru u Klienta.
3. Płatność za towar może być dokonana gotówką w biurze lub przelewem bankowym.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Sprzedający pobierze od Kupującego zadatek (dalej zwany „zaliczką”) na poczet wywiązania się z umowy. Sprzedający zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zamówienia pod warunkiem otrzymania zadatku. Kwota zadatku będzie
ustalana indywidualnie z Kupującym.
5. Zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego jeśli w umowie nie ma odmiennego zastrzeżenia albo w stosunkach danego rodzaju nie ma innego zwyczaju, to zadatek wręczony przy zawarciu umowy w razie jej niewykonania przez jedną ze stron powoduje, że druga strona może bez wyznaczenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy i zachować otrzymany zadatek. Jeżeli sama go wręczyła, wówczas wolno jej żądać sumy dwukrotnie wyższej.
6. Podstawą do zapłaty jest faktura VAT. Płatność będzie wymagalna w terminie określonym na fakturze VAT.
7. Za opóźnienie w płatności Sprzedający będzie upoważniony do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej, jak również do obciążenia Klienta pełną kwotą kosztów dochodzenia zapłaty należności, w tym w szczególności kosztami windykacji, wezwań oraz kosztami sądowymi i urzędowymi.
8. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy lub do kasy Sprzedawcy.
9. Jeżeli Kupujący nie wpłaci zaliczki lub zwleka z zapłatą wymaganych należności, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówienia do czasu uregulowania zaległości wraz z odsetkami. Za wstrzymanie realizacji zamówienia, a także koszty magazynowania produktów będących
przedmiotem zamówienia odpowiedzialność ponosi Kupujący.
10. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru w imieniu Kupującego i do przesłania ich na wskazany przez Kupującego adres korespondencyjny.
11. Bez pisemnej zgody Sprzedawcy, Kupujący nie ma prawa dokonywać potrąceń ze swoich należności względem Sprzedawcy jakichkolwiek wierzytelności wzajemnych.

§4 ODBIÓR TOWARU

1. Zamówione produkty Klient zobowiązany jest odebrać od Sprzedającego we własnym zakresie i na własny koszt, chyba że oferta obejmuje dostawę i zostało to zawarte w umowie.
2. Dostawa/odbiór produktu może odbyć się w wybrany przez Klienta i określony w umowie sposób.
3. Klient jest zobowiązany odebrać zamówiony towar w terminie 14 dni od otrzymania informacji o przygotowaniu towaru do odbioru.
4. W przypadku przekroczenia tego terminu, Sprzedawca ma prawo oddać towar do przechowania na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego (art. 551 Kodeksu cywilnego).
5. W momencie pokwitowania odbioru produktu, na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z jego posiadaniem, użytkowaniem, utratą czy uszkodzeniem.
6. Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy aż do momentu uiszczenia całej opłaty za towar.
7. Podstawą do wydania Kupującemu towaru jest protokół dostawy i odbioru towaru W/Z (wydanie materiału na zewnątrz) podpisany przez Kupującego i Sprzedającego.
8. Okazanie dokumenty W/Z jest niezbędne przy zwrocie kaucjonowanych palet. Zwrotu palet i tym samy odebrania kaucji można dokonać do 1 miesiąca od daty dostarczenia / odbioru towaru.
9. Osoba odbierająca produkt, przed pokwitowaniem odbioru jest zobowiązana do jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym w obecności pracownika firmy sprzedającej lub kuriera, w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy spedycyjnej.
10. Podpis Kupującego lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru towaru na dokumencie W/Z lub dokumencie odbioru towaru jest jednoznaczny z oświadczeniem, że Klient zapoznał się ze stanem odebranego towaru i nie wnosi roszczeń.
11. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń osoba odbierająca produkt zobowiązana jest do sporządzenia protokołu braków/uszkodzeń w obecności pracownika firmy sprzedającej lub kuriera przekazującego produkt i niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty email. Wszelkie roszczenia zgłoszone po pokwitowaniu odbioru lub zgłoszone niezgodnie z powyższym postanowieniem mogą nie zostać uznane przez Sprzedającego jako zasadne.
12. Kupujący, który nie dokonuje odbioru produktów osobiście, a czyni to za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane : imię i nazwisko kierowcy, serię i numer
dokumentu tożsamości, numer rejestracyjny pojazdu, datę zamówienia oraz nazwisko osoby zamawiającej. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedający ma prawo odmówić wydania
produktów osobie nie posiadającej wymaganego upoważnienia, co zwalnia go z jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego.
13. W przypadku, gdy Producent lub Sprzedawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego, Kupujący winien zapewnić aby we wskazanym przez niego miejscu znajdowała się osoba upoważniona do ich odbioru, a w przypadku
braku takiej osoby Sprzedawca lub Producent ma prawo wydać produkty osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na jego koszt i niebezpieczeństwo. Ryzyko związane z wydaniem produktów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
14. Zamówiony i dostarczony towar wolny od wad nie podlega zwrotowi.

§5 GWARANCJA
1. Partnerzy – producenci od których Sprzedawca kupuje materiały, udzielają gwarancji według własnych ustaleń. Sprzedający jako hurtownia systemów ogrodzeniowych, jest firmą pośredniczącą w sprzedaży. Wszelkie kwestie reklamacyjne winne być rozpatrywane z przedstawicielem
producenta, który wyprodukował konkretny towar. Sprzedający ma obowiązek poinformować producenta o zgłoszeniu reklamacji przez Kupującego oraz umożliwić obu stronom kontakt w celu dalszego rozpatrywania reklamacji.
2. Powyższy zapis nie dotyczy towarów wyprodukowanych przez Sprzedającego oraz reklamacji dotyczących warunków zawartej umowy, dostawy ( przy dostawie organizowanej przez Sprzedającego) czy obsługi. W tych przypadkach, to Sprzedający winien jest rozpatrzyć zgłoszenie
reklamacyjne Kupującego.
3. Wszystkie roszczenia wynikające z udzielonej gwarancji, Klient powinien zgłosić Sprzedającemu pisemnie, do 7 dni od daty stwierdzenia szkody.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a. niewłaściwego funkcjonowania produktu w skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem,
b. skutków zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada producent, np. uszkodzeń w czasie transportu, uderzenia pioruna, uszkodzeń mechanicznych, przepięć sieci elektrycznej itp. (siła wyższa),
c. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania warunków eksploatacyjnych i konserwacji produktu,
d. roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu chyba, że są one niezgodne z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej,
e. produktów, które były montowane, przerabiane lub naprawiane przez niewykwalifikowany personel,
f. produktów, w przypadku, których niewykonane zostały obowiązkowe okresowe przeglądy techniczne, g. produktów, w których dokonano zmian w konstrukcji.
5. Kupujący powinien nie później niż w terminie 7 dni od daty stwierdzenia wady, złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupy, albo przesłać pismo za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy.
6. Sprzedawca ma 14 dni do udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację, od daty jej zgłoszenia drogą oficjalną ( patrz pkt 5).
7. Gwarancji ani reklamacji nie podlegają i nie są traktowane jako wady, dopuszczone przez właściwe normy i dokumenty odniesienia :
a. odchyłki w wymiarach i wyglądzie produktów – kolory czy wymiary elementów mogą nieznacznie różnić się od próbek.
b. wykwity wapienne w postaci nalotów na powierzchni produktów na bazie cementu ; biały nalot, który może pojawić się na ogrodzeniach betonowych, kostkach, krótko po ułożeniu jest wynikiem zjawiska karbonizacji wodorotlenku wapniowego, który powstaje w wyniku hydrolizy krzemianów wapniowych zawartych w cemencie. W efekcie, na elementach betonowych ( płytach dwustronnych barwionych, pustakach łupanych, pustakach betonowych gładkich, kostce brukowej) mogą pojawić się miejscowe przebarwienia, które z czasem oraz pod wpływem warunków atmosferycznych, zanikają ( są skutecznie wypłukiwane w czasie opadów deszczu). Obecność wykwitów, nie wpływa na użytkowanie ogrodzenia i nie stanowi podstawy do reklamacji.
c. naturalne zmiany w kolorystyce produktów powstałe w wyniku ich użytkowania.
d. ewentualne odchyłki w strukturze i kolorystyce produktów uwarunkowane procesem produkcyjnym. Nieznaczne różnice w kolorystyce produktów spowodowane warunkami dojrzewania produktów, zmiennością składników, tj. cementu, kruszyw, ich koloru i zmiennym wskaźnikiem wodnocementowym nie stanowią podstawy do reklamacji.
8. Na prośbę Kupującego Sprzedawca ma obowiązek przedstawić dostępną dokumentację techniczną dotyczącą zakupionego towaru.
9. W przypadku stwierdzenia wad przed montażem, Kupujący nie powinien przystąpić do prac montażowych, ale o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia wad podczas montażu, Kupujący powinien przerwać prace montażowe i zabezpieczyć produkt przed zniszczeniem oraz niezwłocznie powiadomić Sprzedającego.
10. W przypadku zgłoszenia wad po uprzednim zamontowaniu elementów przez Kupującego, Sprzedający nie ma obowiązku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny demontaż i ponowne zabudowanie produktów.
11. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia roszczeń z gwarancji, zgłaszający jest zobowiązany do pokrycia kosztów rozpatrzenia reklamacji oraz kosztów dojazdu oraz prac serwisu.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w firmie DOM-PL Potap Loduchowski i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w
Regulaminie.
2. Firma DOM-PL Potap Loduchowski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.